صنایع غذایی قدس خراسان

     
             شرکت صنایع غذایی قدس خراسان در سال 1352 با 32 کارگر در سالنی به مساحت 3400 

            متر مربع با ظرفیت 200 تن تولید سالیانه 7نوع کمپوت و کنسرو فعالیت خود را در گلشهر   

                مشهد آغاز نمود. در سال 1364 محل جدید و فعلی کارخانه قدس خراسان با مساحت 3 

                  هکتار با بیش از 8000 متر مربع سالن تولید واقع در کیلومتر20 جاده قوچان مقابل نیروگاه

                    طوس افتتاح گردید ...
 
 
     
     
   
                             
               


<

>